Procedurę związaną z usuwaniem drzew z pasa drogowego drogi powiatowej szczegółowo regulują zapisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 ze zm.).

Zgodnie z art. 83 ust. 1 w/w ustawy, zgodę taką wydaje wójt / burmistrz na wniosek właściciela nieruchomości, a na terenach zabytkowych – wojewódzki konserwator zabytków, po uprzednim dokonaniu oględzin, przez komisję powołaną przez wójta/burmistrza. Celem oględzin jest zweryfikowanie, czy rzeczywiście zachodzi konieczność usunięcia wnioskowanych drzew, jak również określenia występowania w obrębie przeznaczonych do wycinki zadrzewień, gatunków chronionych (art. 83 ust. 2c).

Zgodnie z nowymi przepisami wójtowie, burmistrzowie muszą uzgadniać projekt decyzji o wycince drzew przydrożnych z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w trybie art. 83 ust. 2a w/w ustawy.

Regionalny dyrektor ochrony środowiska, rozpatrując sprawę analizuje przedstawioną dokumentację, w tym w szczególności kopię protokołu oględzin w zakresie występowania gatunków chronionych w obrębie zadrzewień dokonanych przez organ wydający zezwolenie. Zapisy zawarte w tym protokole mają kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia w sprawie.

Wycinka drzew/krzewów może nastąpić wyłącznie po terminie, w którym decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewów stała się ostateczna.

Obowiązki zarządcy drogi

Zgodnie z art. 20 pkt 16 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami) do zarządcy drogi należy utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów. Zarządcy drogi w szczególności dokonują wyrębu drzew i krzewów:

 • zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drodze, jeżeli inne środki, np. przycięcie korony drzewa, okażą się niewystarczające,
 • uniemożliwiających modernizację drogi i obiektów mostowych,
 • obumarłych lub znajdujących się w stanie prowadzącym do ich uschnięcia,
 • zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drodze, ograniczających widoczność użytkownikom dróg w szczególności po wewnętrznej stronie łuków i na skrzyżowaniach dróg.

Wymagane dokumenty:

W celu uzyskania zgody na usunięcie drzew lub krzewów rosnących w pasie drogowym PZD należy złożyć wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy oraz numer telefonu do kontaktu,
 • lokalizacje drzew/krzewów ze wskazaniem miejscowości lub odcinka drogi, ulicy lub nr drogi,
 • ilość drzew w sztukach oraz ewentualnie gatunek drzewa,
 • uzasadnienie/przyczynę złożenia wniosku o usunięcia drzewa lub krzewu,
 • plan sytuacyjny z zaznaczonymi drzewami lub krzewami do wycinki.

Uwaga:

 1. Za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, a także zniszczenie drzew lub krzewów wymierza się administracyjną karę pieniężną.
 2. Przepisów ustawy o ochronie przyrody nie stosuje się do drzew i krzewów rosnących w lasach i na gruntach leśnych. Ich usuwanie reguluje ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r., Nr 45, poz. 435 z późn. zm.)

Schemat i opis postępowania podczas składania wniosku o wycinkę drzew

Schemat i opis postępowania podczas składania wniosku o wycinkę drzew

Schemat i opis postępowania podczas składania wniosku o wycinkę drzew

 1. W celu uzyskania zgody na usunięcie drzew lub krzewów rosnących w pasie drogowym należy złożyć wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie.
 2. Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, będąc właścicielem nieruchomości (pasa drogowego) przekazuje wniosek (plan wyrębu)do właściwego Urzędu Gminy.
 3. Urząd Gminy powołuje komisję, która sporządza protokół z oględzin, który następnie wraz z wnioskiem oraz projektem zezwolenia-decyzji wysyła do uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w Łodzi.
 4. Regionalny dyrektor ochrony środowiska po rozpatrzeniu projektu decyzji, wydaje zezwolenie na wycinkę drzew w formie postanowienie.
  Niewyrażenie stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu zezwolenia przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie zezwolenia.
 5. Urząd Gminy poprzez wydanie decyzji udziela Powiatowemu Zarządowi Dróg w Wieruszowie zezwolenia na wycinkę drzew objętych postanowieniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Dokumenty do pobrania: