Aby ubiegać się o odszkodowanie z tytułu nieszczęśliwego wypadku bądź uszkodzenia pojazdu na drogach zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie należy:

  • zgłosić zaistniałe zdarzenie w najbliższym Komisariacie Policji w celu sporządzenia notatki z określeniem przyczyny zdarzenia,
  • złożyć pisemne roszczenie o wypłacenie odszkodowania zawierające pełne dane do kontaktu z osobą poszkodowaną, dokładny opis okoliczności i przebiegu zdarzenia z określeniem daty, godziny i miejsca wypadku oraz powstałych uszkodzeń,
  • załączyć posiadane fotografie miejsca zdarzenia,
  • załączyć oświadczenie świadków wypadku oraz ewentualnie osób udzielających pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia,
  • w przypadku szkody osobowej załączyć kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej dot. udzielenia pomocy oraz leczenia po wypadku.

Pobierz wzór roszczenia o odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu (szkoda majątkowa) na drogach zarządzanych przez PZD w Wieruszowie

Pobierz wzór roszczenia o odszkodowanie z tytułu nieszczęśliwego wypadku (szkoda osobowa) na drogach zarządzanych przez PZD w Wieruszowie