Struktura organizacyjna Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie – w skład Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Zespół Księgowości, Rozliczeń Finansowych, Administracji, Kadr, Płac, BHP i P. Poż. – czytaj dalej…
 2. Zespół Utrzymania Dróg i Mostów, Przygotowania Zadań i Nadzoru – czytaj dalej…
  • Drogowa Sekcja Liniowa
  • Pracownik Gospodarczo-Magazynowy
 3. Zespół Zamówień Publicznych, Decyzji Administracyjnych i Ewidencji – czytaj dalej…

1) ZESPÓŁ KSIĘGOWOŚCI, ROZLICZEŃ FINANSOWYCH, ADMINISTRACJI, KADR, PŁAC, BHP I P. POŻ.

W skład Zespołu Księgowości, Rozliczeń Finansowych, Administracji, Kadr, Płac, BHP  i P. Poż. wchodzą następujące stanowiska:

 1. Główny Księgowy
 2. Główny Specjalista
 3. Specjalista

Do obowiązków Zespołu Księgowości, Rozliczeń Finansowych, Administracji, Kadr, Płac, BHP i P.poż. należy:

 1. prowadzenie rachunkowości PZD, oraz kontroli finansowej wszystkich operacji finansowych i gospodarczych;
 2. prowadzenie i kontrola księgowości finansowo-materiałowej;
 3. prawidłowe i terminowe opracowanie planów finansowo-księgowych, sprawozdań i rozliczeń;
 4. przygotowanie i realizacja rocznych planów finansowych PZD, oraz dokonywanie bieżącej analizy wykorzystania środków przydzielonych z budżetu PZD związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz inwestycjami;
 5. ustalenie terminów przekazywania środków z budżetu powiatu wynikających z planów dla zapewnienia sprawnego działania PZD;
 6. nadzór nad uzgodnieniami i prowadzeniem kont syntetycznych i analitycznych;
 7. sporządzanie przelewów bankowych;
 8. prowadzenie spraw administracyjnych, organizacyjnych, obsługa poczty oraz sekretariatu;
 9. ewidencjonowanie i załatwianie skarg i wniosków;
 10. prowadzenie spraw dotyczących zakupu materiałów biurowych, oraz środków czystości;
 11. obsługa spraw kadrowych;
 12. terminowe i prawidłowe sporządzanie list płac,
 13. terminowe i prawidłowe sporządzanie deklaracji miesięcznych i imiennych dla ZUS, oraz dokumentów i rozliczeń do Urzędu Skarbowego;
 14. prowadzenie analiz i sprawozdawczości z zakresu spraw kadrowych  i płacowych;
 15. prowadzenie spraw BHP i p. poż.;
 16. ochrona danych osobowych oraz ochrona informacji niejawnych;
 17. wyposażanie stanowisk pracy w sprzęt elektroniczny: komputery, monitory, drukarki;
 18. administrowanie i konserwacja sprzętu elektronicznego i sieci komputerowej PZD;
 19. nadzór i obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów;
 20. archiwizowanie i zabezpieczanie baz danych.

Główny Księgowy wykonuje zadania wynikające z ustawy o finansach publicznych i ponosi odpowiedzialność za:

 1. bieżące informowanie Dyrektora o stanie finansowym  i nieprawidłowościach stwierdzonych w wyniku sprawowanego nadzoru  i kontroli;
 2. prawidłowe i bieżące prowadzenie rachunkowości;
 3. prawidłowe opracowanie sprawozdawczości i analiz.

 

2) ZESPÓŁ UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW, PRZYGOTOWANIA ZADAŃ I NADZORU

W skład Zespołu Utrzymania Dróg i Mostów, Przygotowania Zadań i Nadzoru wchodzą następujące stanowiska:

 1. Kierownik
 2. Starszy Specjalista

Do obowiązków Zespołu Utrzymania Dróg i Mostów, Przygotowania Zadań i Nadzoru należy:

 1. opracowywanie planów finansowania, utrzymania i budowy dróg i mostów oraz utrzymania  zieleni;
 2. określanie potrzeb robót utrzymaniowych;
 3. zarządzanie pasem drogowym;
 4. kontrolowanie stanu technicznego dróg, prowadzenie badań stanu nawierzchni i urządzeń drogowych, przeglądy mostów;
 5. nadzór nad realizacją zadań w zakresie utrzymania i ochrony dróg, udział w odbiorach robót;
 6. realizacja decyzji z zakresu organizacji ruchu i zarządzania ruchem, instalowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, sterowania ruchem, oznakowanie poziome i pionowe;
 7. usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 8. sporządzanie projektów organizacji ruchu i wprowadzenie oznakowania dróg;
 9. wykonywanie działań interwencyjnych na drogach i mostach;
 10. czuwanie nad przestrzeganiem przepisów porządkowych na drogach przez osoby zajmujące  pas drogowy;
 11. wprowadzenie ograniczeń bądź zamykania dróg dla ruchu, gdy tego wymaga stan techniczny;
 12. prowadzenie ewidencji robót, dzienników objazdu dróg oraz przygotowywanie sprawozdań z działalności PZD;
 13. przygotowywanie specyfikacji technicznych do założeń projektowych planowanych inwestycji;
 14. udział w komisjach odbiorowych usług związanych z działalności PZD oraz robót budowlanych;
 15. prowadzenie spraw związanych z obsługą i utrzymaniem sprzętu technicznego i środków transportu, rozliczanie zużycia paliwa;
 16. utrzymanie zaplecza i prowadzenie magazynów;
 17.  prowadzenie spraw związanych z zakupem, odzieży ochronnej oraz sprzętu ochrony osobistej;
 18. roboty utrzymaniowe;
 19. koordynacja zimowego utrzymania dróg;
 20. prowadzenie ewidencji zimowego utrzymania dróg: dziennik dyżurów, pracy sprzętu, nieprzejezdnych dróg.

3) ZESPÓŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH I EWIDENCJI

W skład Zespołu Zamówień Publicznych, Decyzji Administracyjnych i Ewidencji wchodzą następujące stanowiska:

 1. Główny Specjalista
 2. Starszy Specjalista

 

Do obowiązków Zespołu Zamówień Publicznych, Decyzji Administracyjnych i Ewidencji należy:

 1. dokonywanie zakupów materiałów, usług i sprzętu w zakresie niezbędnym do realizacji prac wykonywanych przez PZD;
 2. przygotowanie warunków zamówień publicznych z zakresu inwestycji drogowych;
 3. uzyskiwanie wymaganych pozwoleń budowlanych;
 4. przygotowanie prac terenowo-prawnych i administracyjnych związanych z planowanymi inwestycjami;
 5. przygotowanie i ogłaszanie przetargów na roboty, dostawy i usługi związane z działalnością PZD zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz regulaminem zamówień, udział w komisjach przetargowych;
 6. przygotowanie umów na roboty budowlane, dostawy, usługi, oraz bieżąca kontrola realizacji umów;
 7. organizacja i dokonywanie przekazywania placów budowy wykonawcom wyłonionym w drodze przetargu;
 8. odpowiedzialność za terminowe rozdzielanie dokumentacji dla wykonawców;
 9. udział w komisjach odbiorowych usług związanych z działalności PZD oraz robót budowlanych;
 10. rozliczanie prac związanych z budową, przebudową i remontami kapitalnymi dróg;
 11. sprawdzanie faktur dotyczących robót budowlanych, dostaw i usług;
 12. prowadzenie ewidencji dokumentacji technicznej;
 13. prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych;
 14. prowadzenie księgi obiektów mostowych;
 15. rozpatrywanie wniosków na zajęcie pasa drogowego, urządzanie zjazdów z drogi;
 16. usytuowanie reklam, oraz wydawanie decyzji i pozwoleń na powyższe;
 17. uzgadnianie dokumentacji technicznej poprzez wydawanie postanowień;
 18. prowadzenie spraw zezwoleń na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych;
 19. przygotowywanie planów zimowego utrzymania dróg;
 20. prowadzenie rejestru zatwierdzonych projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych.

DROGOWA SEKCJA LINIOWA

 

W skład Drogowej Sekcji Liniowej wchodzą stanowiska pomocnicze i obsługi min.: majster, dróżnik, robotnik drogowy, pomocniczy robotnik drogowy, pracownik gospodarczy, sprzątaczka

 

Do zadań Drogowej Sekcji Liniowej należy w szczególności:

 1. wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych nawierzchni drogowych;
 2. uzupełnianie stałego oznakowania poziomego i pionowego i oznakowanie doraźne odcinków dróg zagrażających bezpieczeństwu;
 3. utrzymanie w czystości i czytelności znaków drogowych;
 4.  wykonywanie prac interwencyjnych i konserwacyjnych związanych z  odwodnieniem dróg;
 5. wycinka drzew i krzewów, koszenie traw w obrębie dróg i mostów;
 6. wykonywanie robót związanych z czyszczeniem i renowacją przydrożnych rowów;
 7. wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających w pasie drogowym;
 8. usuwanie z korony dróg przeszkód i zanieczyszczeń;
 9. zabezpieczanie miejsc awarii obiektów drogowo – mostowych;
 10. oczyszczanie łożysk, nisz i ciosów podłożyskowych, dylatacji i elementów podpór, koryta rzek i terenów w obrębie mostów;
 11. zabezpieczanie antykorozyjne poręczy mostowych;
 12. prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg;
 13.  wykonywanie poleceń przełożonych.
struktura_org
Struktura organizacyjna Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie