Struktura organizacyjna Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie – w skład Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Zespół Księgowości, Rozliczeń Finansowych, Administracji, Kadr, Płac, BHP i P. Poż. – czytaj dalej…
 2. Zespół Utrzymania Dróg i Mostów, Przygotowania Zadań i Nadzoru – czytaj dalej…
  • Drogowa Sekcja Liniowa
  • Pracownik Gospodarczo-Magazynowy
 3. Zespół Zamówień Publicznych, Decyzji Administracyjnych i Ewidencji – czytaj dalej…

Ad.1) Do podstawowych czynności wykonywanych przez Zespół Księgowości, Rozliczeń Finansowych, Administracji, Kadr, Płac, BHP i P.poż. należy:

 • prowadzenie rachunkowości PZD, oraz kontroli finansowej wszystkich operacji finansowych i gospodarczych,
 • prowadzenie i kontrola księgowości finansowo-materiałowej,
 • prawidłowe i terminowe opracowanie planów finansowo-księgowych, sprawozdań i rozliczeń,
 • przygotowanie i realizacja rocznych planów finansowych PZD, oraz dokonywanie bieżącej analizy wykorzystania środków przydzielonych z budżetu PZD związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz inwestycjami,
 • ustalenie terminów przekazywania środków z budżetu powiatu wynikających z planów dla zapewnienia sprawnego działania PZD,
 • nadzór nad uzgodnieniami i prowadzeniem kont syntetycznych i analitycznych
 • prowadzenie kasy PZD,
 • prowadzenie spraw administracyjnych, poczty oraz obsługa sekretariatu,
 • ewidencjonowanie i załatwianie skarg i wniosków,
 • prowadzenie spraw dotyczących zakupu materiałów biurowych,
 • prowadzenie spraw kadrowych,
 • terminowe i prawidłowe sporządzanie list płac, deklaracji miesięcznych i imiennych dla ZUS, oraz dokumentów i rozliczeń do Urzędu Skarbowego,
 • sporządzanie przelewów bankowych,
 • prowadzenie spraw BHP i p. poż.

Ad.2) Do podstawowych czynności wykonywanych przez Zespół Utrzymania Dróg i Mostów, Przygotowania Zadań i Nadzoru należy:

 • opracowywanie planów finansowania, utrzymania i budowy dróg i mostów oraz utrzymania zieleni,
 • określanie potrzeb robót utrzymaniowych,
 • zarządzanie pasem drogowym,
 • kontrolowanie stanu technicznego dróg, prowadzenie badań stanu nawierzchni i urządzeń drogowych, przeglądy mostów,
 • nadzór nad realizacją zadań w zakresie utrzymania i ochrony dróg, udział w odbiorach robót,
 • realizacja decyzji z zakresu organizacji ruchu i zarządzania ruchem, instalowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, sterowania ruchem, oznakowanie poziome i pionowe,
 • usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • sporządzanie projektów organizacji ruchu i wprowadzenie oznakowania dróg,
 • wykonywanie działań interwencyjnych na drogach i mostach,
 • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów porządkowych na drogach przez osoby zajmujące pas drogowy,
 • wprowadzenie ograniczeń bądź zamykania dróg dla ruchu, gdy tego wymaga stan techniczny,
 • koordynacja zimowego utrzymania dróg,
 • obsługa i utrzymanie sprzętu technicznego i środków transportu
 • utrzymanie zaplecza, prowadzenie magazynów, nadzór nad gospodarką magazynową,
 • nadzór nad robotami utrzymaniowymi wykonywanymi przez pracowników Drogowej Sekcji Liniowej.

Ad. 3) Do podstawowych czynności wykonywanych przez Zespół Zamówień Publicznych, Decyzji Administracyjnych i Ewidencji należy:

 • dokonywanie zakupów materiałów, usług i sprzętu w zakresie niezbędnym do realizacji prac wykonywanych przez PZD
 • przygotowanie warunków zamówień publicznych z zakresu inwestycji drogowych,
 • uzyskiwanie wymaganych pozwoleń budowlanych,
 • przygotowanie prac terenowo-prawnych i administracyjnych związanych z planowanymi inwestycjami,
 • przygotowanie i ogłaszanie przetargów na roboty, dostawy i usługi związane z działalnością PZD zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, oraz udział w komisjach przetargowych,
 • przygotowanie umów na roboty budowlane, dostawy, usługi, oraz bieżąca kontrola realizacji umów,
 • organizacja i dokonywanie przekazywania placów budowy wykonawcom wyłonionym w drodze przetargu,
 • odpowiedzialność za terminowe rozdzielanie dokumentacji dla wykonawców,
 • udział w komisjach odbiorowych robót budowlanych,
 • rozliczanie prac związanych z budową, przebudową i remontami kapitalnymi dróg,
 • sprawdzanie faktur dotyczących robót budowlanych, dostaw i usług,
 • prowadzenie ewidencji dokumentacji technicznej,
 • prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
 • prowadzenie księgi obiektów mostowych,
 • rozpatrywanie wniosków na zajęcie pasa drogowego, urządzanie zjazdów z drogi, usytuowanie reklam, oraz wydawanie decyzji i pozwoleń na powyższe,
 • uzgadnianie dokumentacji technicznej poprzez wydawanie postanowień
 • prowadzenie spraw zezwoleń na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych,
 • przygotowywanie planów zimowego utrzymania dróg,
 • prowadzenie ewidencji zimowego utrzymania dróg: dziennik dyżurów, pracy sprzętu, nieprzejezdnych dróg,
 • prowadzenie rejestru zatwierdzonych projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych,
Struktura organizacyjna Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie

Struktura organizacyjna Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie