Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie powołano w dniu 29 stycznia 1999r. Uchwałą Rady Powiatu w Wieruszowie nr IV/23/99.

Do zadań Powiatowego Zarząd Dróg w Wieruszowie należy w szczególności:

 • opracowanie projektów planów finansowych budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych, jak również opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej
 • pełnienie funkcji inwestora
 • utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu
 • koordynacja robót w pasie drogowym
 • prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych
 • wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego
 • sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi
 • opracowanie materiałów dotyczących udzielania zamówień publicznych
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie przyjęty został Uchwałą nr 62/11 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z dnia 13 lipca 2011 r.

Statut Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie przyjęty został Uchwałą Nr XXXIX/180/14 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 Lutego 2014 roku