Podstawy prawne działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie to w szczególności:

  • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592)
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.260).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz.430 ze zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
  • Uchwała NR XXXVI/164/13 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego.
  • Uchwała NR 277/13 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie upoważnienia pracowników Powiatowego Zarządu Dróg do załatwiania spraw z zakresu zarządzania drogami powiatowymi oraz wydawania decyzji administracyjnych.