Nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczonych w polu widzenia użytkowników drogi, niebędących znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę. Lokalizacja, wielkość i kolorystyka reklam, nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu użytkowników dróg i pieszych, odwracać uwagi kierowców od ruchu na drodze i wprowadzać ich w błąd, nie dopuszcza się umieszczania reklam na urządzeniach drogowych (barierach energochłonnych, znakach drogowych itp.) Decyzja wydawana będzie po wstępnej opinii Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie.

Wymagane dokumenty:

  1. Mapa sytuacyjna wraz z zaznaczoną lokalizacją reklamy w stosunku do drogi (odległość od krawędzi jezdni, skrzyżowania, itp. lub szkic sytuacyjny jednoznacznie określający miejsce umieszczenia reklamy).
  2. Projekt graficzny reklamy oraz jej treść.
  3. Wypełniony wniosek zawierający wymiary tablicy i określenie czy reklama ma być jednostronna czy dwustronna.

Wnioskodawca przed upływem ważności zezwolenia winien wystąpić z nowym wnioskiem o przedłużenie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia reklamowego na dalszy okres lub względnie zdemontować urządzenie reklamowe w ciągu 14 dni, licząc od dnia utraty mocy obowiązującej niniejszej decyzji, powiadamiając o tym Zarząd Drogi.

Nie złożenie wniosku o przedłużenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego skutkuje nałożeniem kary pieniężnej stanowiącej 10-krotność opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (art. 40 ust. 12 cyt. ustawy o drogach publicznych w związku z art. 40 ust. 6 i uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego nr XXXVI/164/13 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego).

Dokumenty do pobrania: