Po zlokalizowaniu awarii, której naprawa wymaga zajęcia pasa drogowego drogi publicznej prowadzący roboty / gestor urządzenia powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie zarządcę drogi o zaistniałej sytuacji.

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii
  • mapa lub szkic miejsca awarii
  • informację o zmienionej organizacji ruchu, w przypadku wprowadzenia tymczasowego ograniczenia lub zakazu ruchu

Dokumenty do pobrania: