Procedura dotyczy wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu (budowę, przebudowę) z działki w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej oraz warunków technicznych do wykonania zjazdu. Decyzja lokalizacyjna wydawana będzie po wstępnej opinii Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek na lokalizację zjazdu z drogi publicznej (powiatowej) lub jego przebudowę.
 2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej lokalizacji zjazdu
 3. Kopie dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.
 4. Kopię decyzji o warunkach zabudowy lub informację o zgodności zagospodarowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzja lokalizacji celu publicznego.
 5. Upoważnienie/Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawcą nie jest inwestor) wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 17,0 zł (na konto urzędu miejskiego 33 1020 4564 0000 5402 0060 5071).
 6. Opłata za lokalizację, przebudowę zjazdu publicznego lub zjazdu do pól w wysokości: 82,0 zł. wniesionej na rachunek Urzędu Miasta w Wieruszowie nr konta bankowego 33 1020 4564 0000 5402 0060 5071. Zjazd indywidualny do budynków mieszkalnych jest zwolniony z opłaty skarbowej.
 • Po uzyskaniu od zarządcy drogi decyzji lokalizacyjnej na budowę/przebudowę zjazdu wnioskodawca zobowiązany jest, przed uzyskaniem zgłoszenia budowy, uzgodnić projekt budowlany zjazdu.
 • Decyzja zezwalająca na lokalizację zjazdu nie upoważnia do prowadzenia robót w pasie drogowym.
 • Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym należy uzyskać w tutejszym zarządzie decyzję na zajęcie pasa drogowego zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
 • Utrzymanie zjazdów wraz z znajdującymi się pod nimi przepustami należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi (art. 30 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych)
 • Ważność decyzji o zezwoleniu na lokalizację zjazdu wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od dnia jej wydania zjazd nie został wybudowany.

Dokumenty do pobrania: