Decyzja na zlokalizowanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego np. linia energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazociąg, sieć telekomunikacyjna, przyłącza w/w sieci, itp. Decyzja administracyjna zezwalająca na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym wymagana jest w każdym przypadku, jeżeli budowa przedmiotowego urządzenia obcego wiąże się z umieszczeniem go „pod”, „na” lub „nad” terenem pasa drogowego.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek z podaniem rodzaju urządzenia, projektowanej lokalizacji, numerów działek.
  2. Mapa orientacyjna z zaznaczonym obszarem objętym inwestycją.
  3. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 ze wskazaniem projektowanej lokalizacji umieszczenia urządzenia (do pobrania w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)
  4. Upoważnienie/Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawcą nie jest inwestor) wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 17,0 zł (na konto Urzędu Miejskiego w Wieruszowie 33 1020 4564 0000 5402 0060 5071), w przypadku kopii dodatkowo 5,0 zł.
  5. Zalecane zdjęcie z terenu.

Po uzyskaniu od zarządcy drogi decyzji lokalizacyjnej wnioskodawca zobowiązany jest uzgodnić w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieruszowie projekt budowlany, w celu wydania postanowienia.

Zgodnie z warunkami decyzji lokalizacyjnej wnioskodawca przed przystąpieniem do robót, do fizycznego umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego winien wystąpić z wnioskiem o wydanie przez zarząd drogi decyzji na ustalenie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urządzeń w związku z przedmiotową decyzją, jak i zezwoleniem na prowadzenie robót i ustalenia za powyższe opłat.

Dokumenty do pobrania: