Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej zawierający rodzaj, wymiary i powierzchnię urządzenia.
 2. Plan sytuacyjny z zaznaczeniem umieszczanego urządzenia wraz z podaniem jego wymiarów.
 3. Kserokopia decyzji uzgadniającej lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej lub informacja we wniosku o numerze, dacie, znaku tej decyzji.
 4. Upoważnienie / Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (w przypadku gdy wnioskodawcą nie jest inwestor) wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej.
 • Za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym Inwestor uiszcza opłatę roczną za każdy rok umieszczenia urządzenia obcego w pasie drogowym.
 • Opłata za niepełny rok obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Powierzchnia pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia o powierzchni mniejszej niż 1 m2 jest traktowana jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
 • Opłatę roczną za pierwszy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca ich wysokość stała się ostateczna, a za lata następne w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.
 • Składając wniosek na umieszczenie urządzeń należy jednocześnie określić termin (obejmujący pełne lata kalendarzowe), na który należy wydać zezwolenie na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 • Przed upływem ważności zezwolenia, jeżeli urządzenie obce pozostaje nadal w pasie drogowym, właściciel urządzenia obcego zobowiązany jest do ponownego wnioskowania o wydanie zezwolenia na zajmowanie pasa drogowego przez już umieszczone urządzenia obce na kolejny okres. Nie wywiązanie się z tego obowiązku spowoduje naliczenie kary pieniężnej w wysokości dziesięciokrotnych opłat przewidzianych przepisami.
 • W przypadku przekazania urządzenia na majątek gestorów sieci należy przedłożyć w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieruszowie protokół przekazania urządzenia celem wystawienia decyzji o opłacie rocznej na właściwy podmiot.
 • Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, za przekroczenie terminu podanego w zezwoleniu, zajęcia powierzchni większej niż w zezwoleniu, zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.).

Dokumenty do pobrania: