Zimowe utrzymanie dróg / ZUD /- są to prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanego czynnikami atmosferycznymi takimi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.
Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu wieruszowskiego w sezonie zimowym 2017/2018 planowane jest na drogach i ulicach o łącznej długości 251,240 km
W tym:

 • II standard ZUD – 12,267 km,
 • V standard ZUD – 211,308 km,
 • VI standard ZUD – 27,665 km.

Odcinki dróg wyłączone z ZUD – 28,132 km będą odśnieżane interwencyjnie po wystąpieniu bardzo obfitych opadów śniegu, zawieii i zamieci, które uniemożliwią przejezdność oraz po zakończeniu prac przy zimowym utrzymaniu dróg na drogach kategorii II, V i VI wg załączonych wykazów.
1. Powiatowy Zarząd Dróg obecnie posiada ok. 360 ton mieszanki piasku i soli oraz 1,5 tony chlorku wapnia a także podpisana umowę na sukcesywną dostawę piasku z terminem realizacji do końca 2018r. co stanowi wystarczającą ilość na zwalczanie śliskości minimum do końca bieżącego roku. /w sezonie zimowym w 2015/2016 zużyto 496,8 ton, w sezonie zimowym 2016/2017 933,5 ton a w sezonie zimowym 2017/2018 377 ton mieszanki piasku i soli/

Ponadto zostało złożone zapytanie ofertowe na dostawę 300 t soli, która zostanie zaanektowana w trzech lokalizacjach na terenie powiatu wieruszowskiego.

W połowie listopada zostaną wyłonione firmy zewnętrzne, które będą świadczyć usługi transportowe – nośniki piaskarek i pługów będących własnością PZD Wieruszów – 2 jednostki. Firmy świadczące usługi odśnieżania własnym sprzętem/ planujemy 2 ciągniki rolnicze wraz z własnym sprzętem do odśnieżania, pług ciężki na samochodzie ciężarowym oraz sprzęt do załadunku materiałów uszorstniających oraz równiarkę/.
Obecny stan zaawansowania prac przygotowawczych do prowadzenia ZUD jest zgodny do przyjętych założeń.

Posiadane własne piaskarki, pługi oraz nośniki w razie wystąpienia nagłej potrzeby będą użyte do szybkiego reagowania w zwalczaniu śliskości i odśnieżania.
Na obecnym etapie realizacji budżetu 2018 roku, posiadamy zabezpieczone środki finansowe do zakupu dodatkowych ilości mieszanki jak i finansowania firm zewnętrznych biorących udział w akcji zimowej.
Natomiast podobnie jak w latach ubiegłych zapisy zawarte w umowach, które zostaną podpisane z firmami zewnętrznymi /po rozstrzygnięciu przetargu/, dopuszczają również możliwość finansowania akcji zimowej prowadzonej w br. z przyszłorocznego budżetu PZD.
2. Podstawowe założenia
Całość prac związanych z organizacją zimowego utrzymania dróg opiera się na opracowywanych w każdym roku założeniach do zimowego utrzymania dróg.
W szczególności przyjęto:

 • standardy zimowego utrzymania dróg (zał. nr 1),
 • wykazy ulic i miejscowości objęte tymi standardami (zał. nr 2),
 • planowany wykaz sprzętu technicznego, który zostanie użyty do zimowego utrzymania dróg (zał. nr 3).

Głównym czynnikiem, który ma wpływ na kwalifikację dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg jest średni dobowy ruch pojazdów, znaczenie gospodarcze tych dróg oraz konieczność racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami finansowymi. Z tego względu wszystkie drogi pozamiejskie są zakwalifikowane do V i VI kategorii odśnieżania

Poszczególne standardy zimowego utrzymania dróg różnią się takimi elementami jak:

 • zakresem wykonywanych prac przy odśnieżaniu i usuwaniu śliskości,
 • czasem dochodzenia do założonych standardów tj. czasu, w którym powinny zostać zakończone prace w zakresie odśnieżania i posypywania dróg po ustaniu opadów śniegu oraz po wystąpieniu zjawiska.

Założone standardy obowiązują przy średnich warunkach pogodowych. W przypadku wystąpienia skrajnie niekorzystnych warunków tzn. występowania intensywnych ciągłych opadów śniegu, silnych wiatrów powodujących zawieje i zamiecie śnieżne – wszystkie dostępne środki sprzętowe przeznaczone do zapewnienia przejezdności koncentrują swoje prace na drogach o największym natężeniu ruchu.
Aby zwiększyć skuteczność i jakość prowadzonej akcji ZUD zamierzamy zawrzeć w przygotowanej ofercie do przetargu – SIWZ / podobnie jak w roku ubiegłym /, zapisy wskazujące na konieczność posiadania urządzeń o parametrach umożliwiających skuteczne i precyzyjne usuwanie skutków opadów śniegu oraz usuwania śliskości na jezdniach.

3. Podsumowanie – praktyka prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg.
Przy opracowywaniu najlepszych zasad prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg należy wziąć pod uwagę ;
- przyjęte standardy zimowego utrzymania dróg,
- posiadany budżet,
- wielkość zatrudnienia i posiadane kwalifikacje pracowników,
- konieczność wykonywania w tym samym czasie innych prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg,

Decyzje o podejmowaniu akcji na drogach podejmowane są przez upoważnionych pracowników na podstawie wykonywanego monitoringu dróg objętych zimowym utrzymaniem.

W sezonie zimowym 2018/2019 podczas ZUD będzie pracowało 6 własnych maszyn: ciągnik Zetor z pługiem oraz piaskarką, pług ze sterowaniem hydraulicznym lub pług wirnikowy lub zamiennie piaskarka zawieszana na ciągniku LAMBORGHINI, samochód ciężarowy SCANIA z piaskarką oraz pługiem, samochód ciężarowy STAR z piaskarką oraz pługiem, koparka Shareff oraz ładowarka FADROMA/.

 

Wszelkie działania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego w sezonie zimowym 2018/2019  koordynuje i nadzoruje Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie poprzez swoich dyżurnych:

telefon stacjonarny 62 78 36 062 w godz. od 7,00 do 15,00         

            lub tel. kom. całodobowo wg. ustalonego harmonogramu

 1. Andrzej Parzonka          -  tel. 691 732 024
 2. Edyta Polak                   -  tel. 790 300 984
 3. Arkadiusz Skupień        -  tel. 790 405 425

Standardy zimowego utrzymania dróg, wykaz ulic 2, 5 i 6 standardu, wykaz sprzętu (zał. 1, 2 i 3)

Pobierz (PDF, 997KB)

 

Mapka z zaznaczonymi drogami w 5, 6 standardzie ZUD oraz drogami nie objętymi ZUD

GDE Error: Requested URL is invalid

Mapka z zaznaczonymi ulicami i kategoriami odśnieżania na terenie miasta Wieruszów

GDE Error: Requested URL is invalid