Zimowe utrzymanie dróg / ZUD /- są to prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń  ruchu drogowego, wywołanego czynnikami atmosferycznymi takimi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu wieruszowskiego w sezonie zimowym 2016/2017 planowane jest na drogach i ulicach o łącznej długości 250,467  km

W tym:

 • II standard ZUD                -  10,21 km,
 • V standard ZUD               – 211,308  km,
 • VI standard ZUD              – 28,949   km.

Odcinki dróg wyłączone z ZUD – 30,543 km będą odśnieżane interwencyjnie po wystąpieniu bardzo obfitych opadów śniegu, zawieji i zamieci, które  uniemożliwią przejezdność oraz po zakończeniu prac przy zimowym utrzymaniu dróg na drogach kategorii  II, V i VI wg załączonych wykazów.

1. Powiatowy Zarząd Dróg obecnie posiada ok. 280 ton mieszanki piasku i soli oraz 5 ton chlorku wapnia  co stanowi wystarczającą ilość  na zwalczanie śliskości minimum do końca  bieżącego roku. / w sezonie zimowym  2013/2014 zużyto 242 tony mieszanki, w sezonie  2014/2015 zużyto 520 ton a w sezonie zimowym 2015/2016 496,8 ton mieszanki piasku i soli./

 Zostały wyłonione  firmy zewnętrzne, które będą świadczyć usługi transportowe – nośniki piaskarek i pługów będących własnością PZD Wieruszów, oraz firmy świadczące usługi odśnieżania własnym sprzętem /  ciągniki rolnicze wraz z własnym sprzętem do odśnieżania oraz pozostały sprzęt do odśnieżania , załadunku materiałów uszorstniających  oraz równiarkę/.

Obecny stan zaawansowania prac przygotowawczych do prowadzenia ZUD jest adekwatny do przyjętych założeń.

Posiadane własne piaskarki, pługi oraz nośniki /dwa samochody ciężarowe oraz ciągniki / w razie wystąpienia nagłej potrzeby będą użyte do szybkiego reagowania w zwalczania śliskości i odśnieżania.

Na obecnym etapie realizacji budżetu 2016 roku, posiadamy zabezpieczone środki finansowe do zakupu dodatkowych ilości mieszanki jak i finansowania firm zewnętrznych biorących udział w akcji zimowej.

 

2.  Podstawowe założenia

Całość prac związanych z organizacją zimowego utrzymania dróg opiera się na opracowywanych w każdym roku założeniach do zimowego utrzymania dróg.

W szczególności przyjęto:

 • standardy zimowego utrzymania dróg (zał. nr 1),
 • wykazy ulic i miejscowości objęte tymi standardami (zał. nr 2),
 • planowany wykaz sprzętu technicznego, który zostanie użyty do zimowego utrzymania dróg (zał. nr 3). 

Głównym czynnikiem, który ma wpływ na kwalifikację dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg jest średni dobowy ruch pojazdów, znaczenie gospodarcze tych dróg oraz konieczność racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami finansowymi. Z tego względu  wszystkie drogi pozamiejskie są zakwalifikowane do V i VI kategorii odśnieżania

 

Poszczególne standardy zimowego utrzymania dróg  różnią się takimi elementami jak:

 • zakresem wykonywanych prac przy odśnieżaniu i usuwaniu śliskości,
 • czasem dochodzenia do założonych standardów tj. czasu, w którym powinny zostać zakończone prace w zakresie odśnieżania i posypywania dróg po ustaniu opadów śniegu oraz po wystąpieniu zjawiska.

Założone standardy obowiązują przy średnich warunkach pogodowych. W przypadku wystąpienia skrajnie niekorzystnych warunków tzn. występowania intensywnych ciągłych opadów śniegu, silnych wiatrów powodujących zawieje i zamiecie śnieżne – wszystkie dostępne środki sprzętowe przeznaczone do zapewnienia przejezdności koncentrują swoje prace na drogach o największym natężeniu ruchu.

 

3.       Podsumowanie –  praktyka prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg.

Przy opracowywaniu najlepszych zasad prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg należy wziąć pod uwagę ;

 • przyjęte standardy zimowego utrzymania dróg,
 • posiadany budżet,
 • wielkość zatrudnienia i posiadane kwalifikacje pracowników,
 • konieczność wykonywania w tym samym czasie innych prac zw. z bieżącym utrzymaniem dróg,

Decyzje o podejmowaniu akcji na drogach podejmowane są przez  upoważnionych pracowników  na podstawie wykonywanego monitoringu  dróg objętych zimowym utrzymaniem.

 

Wszelkie działania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego w sezonie zimowym 2016/2017  koordynuje i nadzoruje Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie poprzez swoich dyżurnych:

            telefon stacjonarny 62 78 36 062 w godz. od 7,00 do 15,00         

            lub tel. kom. całodobowo wg. ustalonego harmonogramu

 1. Andrzej Parzonka          -  tel. 691 732 024
 2. Edyta Polak                   -  tel. 790 300 984
 3. Arkadiusz Skupień        -  tel. 790 405 425

 

Standardy zimowego utrzymania dróg

GDE Error: Requested URL is invalid

Wykaz ulic 2 standardu zimowego utrzymania przy ciągłym posypywaniu na terenie miasta Wieruszów

Pobierz (PDF, 35KB)


Wykaz dróg 5 standardu zimowego utrzymania w sezonie 2016/2017

Pobierz (PDF, 47KB)


Wykaz dróg 6 standardu zimowego utrzymania bez posypywania miejsc niebezpiecznych w sezonie 2016/2017

Pobierz (PDF, 45KB)


Planowany wykaz sprzętu technicznego
GDE Error: Requested URL is invalid

Mapka z zaznaczonymi drogami w 5, 6 standardzie ZUD oraz drogami nie objętymi ZUD
GDE Error: Requested URL is invalid

Mapka z zaznaczonymi ulicami i kategoriami odśnieżania na terenie miasta Wieruszów
GDE Error: Requested URL is invalid