Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu wieruszowskiego w sezonie zimowym 2015/2016 planowane jest na drogach i ulicach o łącznej długości 260,217  km

W tym:

 • II standard ZUD                -  10,205  km,
 • V standard ZUD               – 221,063  km,
 • VI standard ZUD              – 28,949   km.

Odcinki dróg wyłączone z ZUD – 30,043 km będą odśnieżane interwencyjnie po wystąpieniu bardzo obfitych opadów śniegu, zawiei i zamieci, które  uniemożliwią przejezdność oraz po zakończeniu prac przy zimowym utrzymaniu dróg na drogach kategorii  II, V i VI wg załączonych wykazów.

1. Powiatowy Zarząd Dróg obecnie posiada ok. 220 ton mieszanki piasku i soli oraz 5 ton chlorku wapnia  co stanowi wystarczającą ilość  na zwalczanie śliskości min. do końca  bieżącego roku. / w sezonie zimowym  2013/2014 zużyto 242 tony mieszanki,  a w sezonie  2014/2015 zużyto 520 ton mieszanki piasku i soli./

Do końca października zostaną wyłonione firmy zewnętrzne, które będą świadczyć usługi transportowe – nośniki piaskarek i pługów będących własnością PZD Wieruszów – 2 jednostki, firmy świadczące usługi odśnieżania własnym sprzętem / planujemy 4 ciągniki rolnicze wraz z własnym sprzętem do odśnieżania oraz pozostały sprzęt do załadunku materiałów uszorstniających, równiarkę, pług wirnikowy.

Obecny stan zaawansowania prac przygotowawczych do prowadzenia ZUD jest adekwatny do przyjętych założeń.

Posiadane własne piaskarki, pługi oraz nośniki /dwa samochody ciężarowe oraz ciągniki / w razie wystąpienia nagłej potrzeby stanowią gwarancję reagowania oraz  zwalczania śliskości i odśnieżania.

Na obecnym etapie realizacji budżetu 2015 roku, posiadamy zabezpieczone środki finansowe do zakupu mieszanki/ jeżeli zajdzie taka potrzeba/ jak i finansowania akcji zimowej w br.

Natomiast podobnie jak w latach ubiegłych zapisy zawarte w umowach, które zostaną podpisane z firmami zewnętrznymi /po rozstrzygnięciu przetargu/, dopuszczają również  możliwość finansowania akcji zimowej prowadzonej w br. z przyszłorocznego budżetu PZD.

2.  Podstawowe założenia

Całość prac związanych z organizacją zimowego utrzymania dróg opiera się na opracowywanych w każdym roku założeniach do zimowego utrzymania dróg.

W szczególności przyjęto:

 • standardy zimowego utrzymania dróg (zał. nr 1),
 • wykazy ulic i miejscowości objęte tymi standardami (zał. nr 2),
 • planowany wykaz sprzętu technicznego, który zostanie użyty do zimowego utrzymania dróg (zał. nr 3).

Ograniczenia finansowe spowodowały, że wszystkie drogi pozamiejskie są zakwalifikowane do V i VI kategorii odśnieżania. Głównym czynnikiem, który ma wpływ na kwalifikację dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg jest średni dobowy ruch pojazdów oraz znaczenie gospodarcze tych dróg dla naszego Powiatu.

Poszczególne standardy różnią się takimi elementami jak:

 • zakres prac przy odśnieżaniu i usuwaniu śliskości,
 • czas dochodzenia do założonych standardów tj. czas, w którym powinny zostać zakończone prace w zakresie odśnieżania i posypywania dróg po ustaniu opadów śniegu oraz po wystąpieniu zjawiska.

 

Założone standardy obowiązują przy średnich warunkach pogodowych. W przypadku wystąpienia skrajnie niekorzystnych warunków tzn. intensywne ciągłe opady śniegu, silne wiatry powodujące zawieje i zamiecie śnieżne – wszystkie dostępne środki sprzętowe do zapewnienia przejezdności koncentrują swoje prace na drogach o największym natężeniu ruchu.

Aby zwiększyć skuteczność i jakość prowadzonej akcji ZUD zamierzamy zawrzeć w przygotowanej  ofercie do przetargu – SIWZ   / podobnie jak w roku ubiegłym /,  zapisy  wskazujące na konieczność posiadania urządzeń o  parametrach umożliwiających bardziej skuteczne i precyzyjne usuwanie skutków opadów śniegu oraz usuwania śliskości na jezdniach.

3.  Podsumowanie –  praktyka prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg.

Z analizy kosztów prowadzenie akcji ZUD średni koszt 1 dnia pracy przy zimowym utrzymaniu dróg corocznie wzrasta / przy tych samych standardach zimowego utrzymania dróg/.

Przy utrzymującym się na prawie porównywalnym poziomie budżecie przeznaczonym na całość bieżącego utrzymania dróg stanowi to duże zagrożenie dla realizacji pozostałych prac związanych z bieżącym utrzymaniem.

 

Przy opracowywaniu najlepszych zasad prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg należy wziąć pod uwagę ;

 • przyjęte standardy zimowego utrzymania dróg,
 • posiadany budżet,
 • wielkość zatrudnienia i posiadane kwalifikacje pracowników,
 • konieczność wykonywania w tym samym czasie innych prac zw. z bieżącym utrzymaniem dróg,
 • zwrot zainwestowanych środków oraz ryzyko zbyt małego wykorzystania nakładów.

 

W sezonie zimowym 2015/2016 podczas ZUD będzie pracowało 6 własnych maszyn / ciągnik z pługiem oraz piaskarką, pług wirnikowy na ciągniku LAMBORGHINI, samochód ciężarowy SCANIA oraz samochód ciężarowy STAR z pługami oraz piaskarkami, koparko-ładowarka oraz ładowarka FADROMA/.

 

Wszelkie działania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego

w sezonie zimowym 2015/2016  koordynuje i nadzoruje Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie poprzez swoich dyżurnych:

 

telefon stacjonarny 62 78 36 062

          lub tel. kom.

 1. Andrzej Parzonka          -  tel. 691 732 024
 2. Kazimiera Żurawska     –  tel. 790 300 984
 3. Arkadiusz Skupień         -  tel. 790 405 425

Standardy zimowego utrzymania dróg

GDE Error: Requested URL is invalid

Wykaz ulic 2 standardu zimowego utrzymania przy ciągłym posypywaniu na terenie miasta Wieruszów

Pobierz (PDF, 132KB)


Wykaz dróg 5 standardu zimowego utrzymania w sezonie 2015/2016
GDE Error: Requested URL is invalid

Wykaz dróg 6 standardu zimowego utrzymania bez posypywania miejsc niebezpiecznych w sezonie 2015/2016
GDE Error: Requested URL is invalid

Planowany wykaz sprzętu technicznego
GDE Error: Requested URL is invalid

Mapka z zaznaczonymi drogami w 5, 6 standardzie ZUD oraz drogami nie objętymi ZUD

GDE Error: Requested URL is invalid

Mapka z zaznaczonymi ulicami i kategoriami odśnieżania na terenie miasta Wieruszów

GDE Error: Requested URL is invalid