Wszelkie działania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego w sezonie zimowym 2014/2015 koordynuje i nadzoruje Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie poprzez dyżurnych:

  • Andrzej Parzonka – tel. 691732024
  • Kazimiera Żurawska – tel. 790300984
  • Arkadiusz Skupień – tel. 790405425

Całość prac związanych z organizacją zimowego utrzymania dróg opiera się na opracowywanych w każdym roku założeniach do zimowego utrzymania dróg.

Na sezon 2014/2015 przyjęto:

  • Standardy zimowego utrzymania dróg (zał. nr 1)
  • Wykazy ulic i miejscowości objęte tymi standardami (zał. nr 2)
  • Wykaz sprzętu technicznego, który bierze udział w zimowym utrzymaniu dróg (zał. nr 3).

Ograniczenia finansowe spowodowały, że wszystkie drogi pozamiejskie są zakwalifikowane do V i VI kategorii odśnieżania. Głównym czynnikiem, który ma wpływ na kwalifikację dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie jest średni dobowy ruch pojazdów, oraz znaczenie gospodarcze tych dróg dla naszego Powiatu.

Poszczególne standardy różnią się takimi elementami jak: zakres prac przy odśnieżaniu i usuwaniu śliskości, czas dochodzenia do założonych standardów tj. czas, w którym powinny zostać zakończone prace w zakresie odśnieżania i posypywania dróg po ustaniu opadów śniegu oraz po wystąpieniu zjawiska.

Założone standardy obowiązują przy średnich warunkach pogodowych.

W przypadku wystąpienia skrajnie niekorzystnych warunków tzn. intensywne ciągłe opady śniegu, silne wiatry powodujące zawieje i zamiecie śnieżne- wszystkie dostępne środki sprzętowe do zapewnienia przejezdności koncentrują swoje prace na drogach o największym natężeniu ruchu.

Planowana akcja zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu wieruszowskiego prowadzona jest na drogach i ulicach o łącznej długości 257,755 km.

W tym:

  • II standard ZUD – 10,276 km
  • V standard ZUD – 220,558 km
  • VI standard ZUD – 26,899 km

Firmy świadczące usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg zgodnie z zawartą umową nie mają w swoim zakresie odśnieżania chodników.
W świetle obowiązujących przepisów – tj.art.5 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 13.09.1996 r.(tekst jednolity Dz. U. nr 152 z dnia 25.07.2011 r. poz. 897) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości ciąży na właścicielu nieruchomości.

Do zarządu drogi należy obowiązek uprzątnięcia i pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników tylko w przypadku jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów na takim chodniku (por. art.5 ust.4 pkt. 3 cytowanej wyżej ustawy).

Zima stwarza bardzo duże zagrożenia dla użytkowników dróg, ze względu na ograniczone środki finansowe oraz konieczność ich racjonalnego wydatkowania apelujemy o rozważną i bezpieczną jazdę.