Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068 ze zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie informuje, że istnieje możliwość zgłoszenia potrzeby budowy kanału technologicznego na odcinku planowanej inwestycji pn. „Przebudowa dró powiatowych nr 4510 E  oraz 5699 P na odcinku Podbolesławiec – Opatów”. Długość odcinka około 2,7 km.

 

Stosownie do art. 4 pkt. 15a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, pod pojęciem kanału technologicznego rozumie się ciąg osłonowy elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

  • urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  • linii  telekomunikacyjnych  wraz  z  zasilaniem   oraz   linii   elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

Zgodnie z art. 39 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego można zgłaszać w terminie do 60 dni   od   dnia   ogłoszenia  informacji   o   zamiarze  rozpoczęcia  przebudowy  drogi   oraz o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. Zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego należy zgłaszać w formie pisemnej na adres:

Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie

ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Informujemy, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Stosownie do art. 39 ust.7 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych kanały technologiczne będą udostępniane za opłatą w drodze umowy dzierżawy lub najmu, na zasadach określonych w art. 39 ust. 7a – 7F ustawy o drogach publicznych.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie www.pzdwieruszow.pl, http://bip-pzd.powiat-wieruszowski.pl oraz przesłana do wiadomości do:
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa, pocztą oraz na adres e-mail – uke@uke.gov.pl,

GDE Error: Requested URL is invalid